Regulamin

Dane do przelewu:

78 8448 0004 0016 8768 2004 0002

Pianina.pl Henryk Kuźnik

43-200 Pszczyna

ul. Górnośląska 40

 

Regulamin (od 01.01.2016)

„pianino.pl” to sklep internetowy, dostępny w domenie „pianino.pl”, prowadzony przez firmę Pianina.pl Henryk Kuźnik z siedzibą w Pszczynie, przy ul. Górnośląskiej 40, wpisaną do rejestru przedsiębiorców CEiDG pod numerem NIP: 646-000-71-71, z którą Klienci mogą się kontaktować pod następującym adresem mailowym: pianina@pianina.pl, telefonicznie: +48 32 212 88 55, lub w sposób listowny: Pianina.pl Henryk Kuźnik, ul. Górnośląska 40, 43-200 Pszczyna z dopiskiem „pianino.pl”.
 
1. Pianina.pl Henryk Kuźnik prowadzi sprzedaż hurtową i detaliczną w stacjonarnych, wyspecjalizowanych sklepach oraz drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia złożone drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet są przyjmowane przez strony internetowe dostępne w domenie „pianino.pl”.
 
2. Klienci mają możliwość korzystania z sklepu internetowego „pianino.pl” bez dokonywania rejestracji. Dane klientów nie są gromadzone i nie są przechowywane przez „pianino.pl”. Dobrowolnie podane w formularzu zamówienia dane wykorzystane są wyłącznie w celu sporządzenia dokumentu potwierdzającego zakup i są trwale kasowane.
 
3. W celu złożenia zamówienia należy poprawnie wypełnić formularz zamówienia oraz podać prawidłowe dane kontatkowe.
 
4. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w „pianino.pl”, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem z „pianino.pl” oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.
 
5. Wszystkie produkty dostępne w „pianino.pl” są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 
6. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych „pianino.pl” są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany produkt wystawiany jest paragon fiskalny lub faktura VAT. Faktura VAT wystawiana jest po zaznaczeniu rubryki „chcę otrzymać fakturę VAT”. Paragon fiskalny lub faktura VAT dostarczone są w formie tradycyjnej (drukowanej) razem z zamówionym produktem.
 
7. Zamówiony produkt dostarczany jest transportem własnym sprzedawcy lub przy udziale wyspecjalizowanych operatorów pocztowych (firm kurierskich). Istnieje możliwość odbioru osobistego produktów w siedzibie sprzedawcy po uprzednim zaznaczeniu takiej opcji w formularzu zamówienia. Klient ponosi koszty dostawy określone w Cenniku wskazanym w „pianino.pl”.
 
8. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a Pianina.pl Henryk Kuźnik dotycząca zakupu danego produktu w „pianino.pl” ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w „pianino.pl”  jest adres dostawy wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem produktów odbieranych osobiście przez Klientów, w których miejscem spełnienia świadczenia jest siedziba Sprzedawcy.
 
9. W sytuacji, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych produktów, składających się na jedno zamówienie złożone w ramach „pianino.pl”, Pianina.pl Henryk Kuźnik może samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie, a jedynie zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe. W przypadku anulowania części zamówienia, korekcie ulegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej lub reklamowanej części zamówienia.
 
10. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w „pianino.pl” produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze.  Możliwe są następujące formy płatności:
 
Przy odbiorze – zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze produktu lub gotówką w siedzibie Sprzedawcy. W wybranych przypadkach Pianina.pl Henryk Kuźnik zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej tego typu zamówień.

W przypadku wyboru opcji płatności "przy odbiorze" Pianina.pl Henryk Kuźnik nie akceptuje kart płatniczych, jedyną akceptowaną formą płatności jest gotówka.

Przelewem – forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Pianina.pl Henryk Kuźnik, zamówienie jest przekazywane do realizacji.
 
Dodatkowe koszty związane z poszczególnymi formami płatności określone są w Cenniku dostępnym w „pianino.pl”.
 
11. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu dostępnych w „pianino.pl”, Pianina.pl Henryk Kuźnik zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez nieudostępnianie określonych opcji płatności i dostawy.
 
12. Czas dostawy produktów wynosi standardowo 1-21 dni roboczych jednak nie więcej niż 30 dni roboczych od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem zamówień specjalnych oraz produktów nietypowych dla których termin dostawy uzależniony jest od cyklu produkcyjnego. Czas realizacji zamówień specjalnych i produktów nietypowych każdorazowo ustalany jest indywidualnie z klientem i potwierdzany pisemnie. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy.
W przypadku odbioru osobistego, przesyłki są dostarczane z magazynu do siedziby Sprzedawcy. O możliwości odebrania zamówionego produktu Pianina.pl Henryk Kuźnik informuje drogą elektroniczną. Przesyłkę należy odebrać w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o możliwości odbioru produktu. Towar, który nie zostanie odebrany w wyznaczonym terminie zostanie odesłany do magazynu, a zamówienie zostanie skorygowane.
 
13. Produkty mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas udzielenia gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach „pianino.pl”. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów.
 
14. Pianina.pl Henryk Kuźnik odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi  zawarte w Kodeksie Cywilnym.
 
15. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie pisemnej na adres Pianina.pl Henryk Kuźnik podany w górnej części Regulaminu.
 
16. Klient ma prawo żądać odstąpienia od umowy, chyba że Pianina.pl Henryk Kuźnik niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Pianina.pl Henryk Kuźnik albo Pianina.pl Henryk Kuźnik nie wymieniła produktu  na wolny od wad, ani tej wady nie usunęła.
 
17. Pianina.pl Henryk Kuźnik rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni Pianina.pl Henryk Kuźnik nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione.
W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi Pianina.pl Henryk Kuźnik. W celu odesłania zakupionego produktu Klient powinien wpisać na liście przewozowym, w polu „zadeklarowana wartość” (bądź równoznacznym), cenę zakupu odsyłanego produktu. Kwota ta stanowi deklarację wartości ubezpieczenia.
 
18. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni  od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik - „odstąpienie od umowy” do Regulaminu.

Koszty dostarczenia do siedziby sprzedawcy zwracanego produktu ponosi klient.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do pomniejszenia zwracanej kwoty o rzeczywisty koszt dostawy produktu do klienta. Koszty dostawy poszczególnych grup produktów podane są w Cenniku. W przypadku kiedy cena dostawy produktu została wkalkulowana w całkowity koszt produktu, za kwotę dostawy produktu przyjmuje się kwotę wyszczególnioną w cenniku.
 
19. Klient ma prawo do zwrotu zużytego sprzętu zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Zwrot zużytego sprzętu może się odbyć tylko i wyłącznie w przypadku, gdy zakup nowego produktu dokonany zostanie w „pianino.pl” i będzie obejmował produkt tego samego rodzaju. Chęć zwrotu zużytego produktu należy zgłosić drogą mailową na adres Pianina.pl Henryk Kuźnik w okresie nie dłuższym niż jeden miesiąc od zakupu nowego urządzenia, ale nie krótszym niż 14 dni od jego zakupienia. Zwrot dokonywany jest po zweryfikowaniu przez Pianina.pl Henryk Kuźnik dokonanych przez Klienta zakupów oraz nadaniu indywidualnego numeru takiego zwrotu, które nastąpi w okresie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia. Klient wysyła zużyty sprzęt do magazynu Pianina.pl Henryk Kuźnik wskazanego w art. 13, na swój koszt.
 
20. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu „pianino.pl” nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu „pianino.pl”, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.
 
21. Pianina.pl Henryk Kuźnik przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów. Dobrowolnie podane dane służą wyłącznie realizacji zamówienia, sporządzeniu dowodu zakupu, realizacji wysyłki/dostawy oraz badaniu opinii Klientów. Dla Klientów, którzy chcą zachować szczególną prywatność, Pianina.pl Henryk Kuźnik sugeruje osobistą wizytę w Salonie stacjonarnym i dokonanie procesu zakupu bez użycia środków komunikacji elektronicznej.
 
22. Pianina.pl Henryk Kuźnik ma prawo do potwierdzenia poprawności danych klienta telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej. W przypadku stwierdzenia błędnych danych lub niezgodności danych z stanem faktycznym Pianina.pl Henryk Kuźnik ma prawo do skorygowania lub anulowania zamówienia.

23. Pianina.pl Henryk Kuźnik może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach „pianino.pl”. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Pianina.pl Henryk Kuźnik, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w „pianino.pl” zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że  zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.
 
24. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.
 
25. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Pianina.pl Henryk Kuźnik w ramach „pianino.pl” będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

 

 

ZAŁĄCZNIK - odstąpienie od umowy

W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki możesz odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny.

Jeśli to zrobisz, zwrócimy Twoją płatność w terminie do 7 dni roboczych pomniejszoną o koszt dostawy produktu (zgodnie z cennikiem dostaw).

Aby zrezygnować z zakupu, poinformuj nas o swojej decyzji, wypełniając Formularz zwrotu towaru. W przypadku chęci skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać na własny koszt. Możesz skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajdziesz poniżej.
 
Ubezpieczoną przesyłkę z zadeklarowaną wartością towaru (podaną na fakturze) nadaj na adres:
Pianina.pl Henryk Kuźnik,
ul. Górnośląska 40
43-200 Pszczyna
 
UWAGA!
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:
1. o świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą;
2. w której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi nie sprawujemy kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb;
4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi nie mamy kontroli;
8. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
9. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną Twoją zgodą, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 
 

 


FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
 
Pianina.pl Henryk Kuźnik
ul. Górnośląska 40
43-200 Pszczyna
„pianino.pl”
pianina@pianina.pl
 
Ja ……………………………………………………niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ……………………………………………………………………………., numer oferty………………………………………………………………………………..
Data zawarcia umowy to…………………………………………., data odbioru ……………………………………………………………………………….
 
Imię i nazwisko…………………………………………………………..
Adres………………………………………………………………………..
Data………………………………………………………………………….